پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
استعلام اندوخته عمر
​​ميزان اندوخته

اندوخته بيمه نامه با شماره بيمه نامه ‎ تا تاريخ معادل ريال مي باشد .


در صورت انصراف بيمه گذار از ادامه بيمه نامه، آخرين ميزان اندوخته تحقق يافته تا تاريخ روز بازخريد، محاسبه و پس از کسر هرگونه بدهي قبلي و هزينه سال جاري بيمه اي (براي بيمه هاي تقسيطي) تسويه مي گردد.

آخرين سررسيد پرداختي تا تاریخ استعلامتعداداقساط پرداختی تا تاریخ استعلاممبلغ اندوخته در تاريخ استعلام (ریال)مبلغ بازخريد در تاريخ استعلام (ریال)