پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
تمديد حوادث انفرادي
مشخصات اصلی بیمه گذار
/
/
/
/
مشخصات بیمه نامه سال قبل
خطرات اضافي
نام نرخ اضافیدرصد اضافه نرخ
استفاده کننده ها
نوع پوششنام استفاده کنندهنسبت استفاده کنندهدرصد استفاده
مشخصات اصلی بیمه گذار
/
/
/
/
مشخصات بیمه نامه جدید
خطرات اضافي
نام نرخ اضافیدرصد اضافه نرخ
استفاده کننده ها
نوع پوششنام استفاده کنندهنسبت استفاده کنندهدرصد استفاده
جزييات حق بيمه