پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
دریافت اطلاعات شهر محل مورد بیمه

شرکت بيمه کارآفرين به موجب طرح های موجود و شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، به ازای دریافت حق بیمه مقرر، متعهد است خسارت هایی را که در اثر خطرهای مورد تعهد به مورد بیمه وارد می شود تا مبالغ ذیل جبران نماید.

لیست طرح ها
نوع بیمه نامهحق بیمه بدون مالیات و عوارض ارزش افزوده(ریال)
جزئیات تعرفه شهر محل مورد بیمه
نوع مورد بیمه تحت پوششخطرات تحت پوششسرمایه(ریال)