پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
تکمیل فرآیند تمدید بیمه نامه ثالث
مشخصات بیمه نامه جدید
مشخصات خودرو
سابقه بیمه نامه
پوشش ها
جزئیات حق بیمه
کد رهگیری تمدید بیمه نامه ثالث

بیمه گذار محترم ، پیشنهاد تمدید بیمه نامه ثالث شما با کد رهگیری صادر گردید.


- این کد تنهاجهت پیگیری تمدید بیمه نامه ثالث قابل استفاده می باشدو به منزله صدور اینترنتی بیمه نامه نیست.


- در صورتی که تمایل دارید ادامه تمدید را در زمان دیگری به انجام برسانید، داشتن کد رهگیری و کد بیمه گذار الزامی می باشد.


جهت پرداخت اینترنتی حق بیمه به مرحله بعد مراجعه نمایید.