پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
تمدید بیمه نامه بدنه
مشخصات بیمه نامه جاری
مشخصات خودرو
جزئیات بیمه نامه

اطلاعات بیمه گذار


/
/
/
/
توجه

بیمه گذار محترم: بدینوسیله اعلام می گردد که بیمه نامه شما با شرایط بیمه نامه سال قبل قابل تمدید به صورت اینترنتی می باشد در صورت درخواست هر گونه تغییری بر روی آن به واحد صادر کننده مراجعه نمایید.

مشخصات خودرو
انتخاب درصد موثر در خسارت پوشش نوسان قیمت

اطلاعات بیمه نامه تمدید شده
مشخصات خودرو
جزئیات بیمه نامه
مبلغ بیمه نامه

کد رهگیری تمدید بیمه نامه بدنه

بیمه گذار محترم ، پیشنهاد تمدید بیمه نامه بدنه شما با کد رهگیری صادر گردید.


- این کد تنهاجهت تکمیل فرآیند تمدید بیمه نامه بدنه قابل استفاده می باشدو به منزله صدور اینترنتی بیمه نامه نیست.


- در صورتی که تمایل دارید ادامه تمدید را در زمان دیگری به انجام برسانید، داشتن کد رهگیری و کد بیمه گذار الزامی می باشد.


جهت پرداخت اینترنتی حق بیمه به مرحله بعد مراجعه نمایید.