پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
استعلام خسارت بیمه نامه بدنه
استعلام خسارت بیمه نامه بدنه
اطلاعات بیمه نامه بدنه
مشخصات خودرو
پوشش ها
نتیجه استعلام خسارت بیمه نامه بدنه
واحد پرداخت خسارتنوع خسارتشماره پروندهتاریخ اعلامتاریخ حادثهوضعیت پروندهمبلغ خسارت (ریال)کد رایانه پرونده

جمع کل خسارت : ریـال